O kancelarii Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej wspiera Państwa w licznych sprawach natury prawnej, począwszy od udzielania porad prawnych, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie dalszego postępowania oraz reprezentacji przed sądami wszystkich instancji, organami administracji publicznej, jak również w postępowaniu egzekucyjnym. Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej zgodnie z zasadami etyki radcowskiej oraz dobrem klienta.
Udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej zapewniając wysoką jakość świadczonych usług, indywidualne podejście do klienta, jak również analityczne podejście do sprawy.  Budujemy relację z klientem opartą na zaufaniu. Wyznajemy zasadę, że „sukces podejmowanych działań jest mierzony ilością poświęcanego im czasu”.

Radca Prawny Natalia Sara Kopciewska

Kim jestem ?

Radca Prawny Natalia Sara Kopciewska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i następnie po zdanym egzaminie zawodowym została wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/1244. Doświadczenie zawodowe zdobywała łącząc studia oraz odbywaną aplikację z zatrudnieniem w Kancelarii Radcy Prawnego.

Oferowane usługi prawnePrawo rodzinno-opiekuńcze

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o rozwód i separację
 • o podział majątku wspólnego
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonywania
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
 • o ustalenie, wykonywanie, zmianę kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • o alimenty
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka
 • o ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności
 • o ustanowienie kuratora małoletniemu, ustanowienie opieki prawnej i opiekuna prawnego
 • z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (o umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym ustalenie ustania obowiązku leczenia, zmianę sposobu leczenia)
 • ustania małżeństwa w stosunkach transgranicznych – jurysdykcja sądu i uznawanie orzeczeń zagranicznych

Prawo spadkowe

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • o dział spadku
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o zachowek
 • testamentu
 • podatku od spadków i darowizn

Prawo pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o przywrócenie do pracy
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu
 • o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • o zapłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o uchylenie kary porządkowej

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • odwołania od decyzji organu rentowego (ZUS, KRUS)
 • ustalenia obowiązku ubezpieczenia
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • renty rodzinnej
 • emerytury
 • ustalenia kapitału początkowego
 • zasiłku chorobowego
 • zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłku pogrzebowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego
 • zagospodarowania przestrzennego
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
 • podatków i opłat lokalnych
 • działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje)
 • ewidencji ludności
 • aktów stanu cywilnego
 • zmiany imienia i nazwiska oraz powrotu do nazwiska rozwiedzionego małżonka
 • pomocy społecznej
 • umorzenia zadłużenia i zawierania układów ratalnych z ZUS i KRUS
 • ochrony zabytków
 • systemu oświaty
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo medyczne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie takich jak śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda w następstwie popełnienia tzw. „błędów medycznych” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta
 • przymusowego poddawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o eksmisję
 • zapłatę
 • odszkodowanie
 • przywrócenie posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • sprostowanie aktu USC
 • skargi na czynności komornika

Prawo karne, karno-skarbowe i wykroczeń

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną w sprawach:

 • karnych, karno – skarbowych, o wykroczenia
 • sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • negocjowaniu warunkowego umorzenia postępowania

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • skierowania wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • skierowania wniosku o wyjawienie majątku
 • sporządzania wszelkich innych pism w toku postępowania egzekucyjnego
 • pomoc prawna skierowana jest zarówno do wierzycieli, jak i dłużników

Stała obsługa prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej oferuje pomoc prawną m.in.:

 • w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • doradza strat-upom
 • pomaga w wyborze modelu biznesowego

Etyka / Kim jest radca prawny ?

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego uregulowanym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145). Ustawa zatem określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu przede wszystkim ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny przede wszystkim kieruje się zasadami etyki zawodowej, dając gwarancję należytego wykonywania zawodu w oparciu o standardy etyczne. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Koszt udzielenia pomocy prawnejWysokość honorarium ustalana jest z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, jak również stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

Kancelaria proponuje system rozliczeń ryczałtowy, godzinowy, jak również mieszany. Ponadto możliwe jest ustalenie z klientem przed ostatecznym rozstrzygnięciem dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy. Każdy z klientów ma również możliwość skorzystania jedynie z doraźnej pomocy prawnej, jak również bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej.

Koszt porady prawnej zaczyna się już od 100 zł. Z kolei w sprawach sądowych przy określonej wartości przedmiotu sporu, stawki są ustalane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 1804).

Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy i podjęciem w tym zakresie decyzji przez klienta, szczegółowo ustala się wszelkie koszty związane ze sprawą. Klient informowany jest o opłatach sądowych, możliwych do przewidzenia kosztach postępowania, jak również o ryzyku procesowym. Szczegółowo ustalane jest również honorarium radcy prawnego. Zatem rzetelność w tym zakresie stanowi podstawę do dalszego działania i stanowi jedną z podstawowych zasad etyki.

Aktualności

Efekt naszej współpracy!
Uzyskanie tytułu Orły Prawa 2018 r.

Szczegóły: http://www.orlyprawa.pl/profile-152103-kancelaria-radcy-prawnego-natalia-sara-kopciewska

SZANSA DLA WIELU DŁUŻNIKÓW – długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw.
6 sierpnia 2019 roku Rząd przyjął projekt dotyczący UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - Nowe rozwiązania w większości miałyby obowiązywać po pół roku od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy i szansę dla wielu dłużników.
Za nowelizacją głosowało 416 posłów, przeciw był jeden poseł, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2018 r. ogłoszono 6 tys. 552 upadłości konsumenckich, przy 12 tys. 719 złożonych wnioskach; w 2017 r. ogłoszono 5 tys. 470 upadłości konsumenckich, przy 11 tys. 120 złożonych wnioskach, zaś w 2016 r. ogłoszono 4 tys. 447 upadłości konsumenckich, przy 8 tys. 694 złożonych wnioskach.
Propozycję reformy rząd przyjął w połowie maja br. Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się 12 czerwca.
Intencją projektu nowelizacji ustawy jest stopniowanie odpowiedzialności upadłego w zależności od stopnia jego winy, tzn. jedynie w wyjątkowych przypadkach powinno dochodzić do odmowy oddłużenia i to są przypadki najbardziej rażące, przypadki działań o charakterze celowym i intencjonalnym. Z kolei jeśli chodzi o mniejszy stopień winy i działania o charakterze niedbałym i lekkomyślnym, to nie powinno to prowadzić do odmowy oddłużenia, tylko do wydłużenia okresu spłaty" – zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to niewątpliwe szansa dla wielu niewypłacalnych dłużników.
Więcej informacji: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/158099

"Jak mówi Pełnomocnik Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Augustowie Natalia Kopciewska
wówczas będzie można przystąpić do szczegółowych rozmów w sprawie postulatów augustowskich pielęgniarek". Zobacz cały wywiad: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/158099

Sprawdź więcej aktualności  

Kontakt